Kerken en Clusters
 
 

Sinds 1996 is er in het dekenaat bijzondere aandacht voor samenwerking van parochies en kerkbesturen, waartoe het wegvallen van priesters noodzaakt. Een daartoe ingestelde stuurgroep revitalisering en herstructurering onderzocht de samenwerkingsmogelijkheden en deed voorstellen, die in 2001 leidden tot de start van een proces om te komen tot clusters van parochies. Een proces dat zorgvuldigheid en respectvolle omgang met de betrokkenen vereiste, veel energie van elkeen vergde en in veel gevallen ook emoties opriep.

Na overleg met alle betrokkenen werd de vorming van zes clusters voorgesteld, waarbinnen de parochies op basis van een convenant met elkaar samenwerken. Binnen zo’n cluster werken de priesters samen in het priesterteam. De bestuurlijke samenwerking komt tot stand in de clusterraad, waarin elk kerkbestuur van de parochies van het cluster is vertegenwoordigd. Deze raad stelt een beleidsplan voor het cluster op. Het staat parochies vrij om binnen het cluster een verdergaande samenwerking in de vorm van parochiefederaties te realiseren.

Thans is er in het dekenaat Heerlen sprake van vijf clusters n.l.

Heerlen Noord: 4 parochies en 1 parochiefederatie

Heerlen Zuid: 7 parochies

Voerendaal: 1 parochiefederatie en 2 parochies

Hoensbroek: 1 parochiefederatie

Brunssum: 8 parochies

 

Clustering